Jarraibide
2020 apirilak
Tirant Lo Blanchek COVID-19ri buruz lagatako lanak, lan, zerga eta konkurtso arloan.
2020 martxoak
COVID 19 - CORONAVIRUS-i buruzko informazio garrantzitsua
Covid-19 krisiaren inguruan hainbat erakundek argitaratu dituzten neurrien eta araudiaren gordailua, ordena kronologikoan.
2020 apirilak
Familiari eta indarkereari buruzko epaileen batzordearen akta (apirilak 3)
Familiaren eta emakumeen aurkako indarkeriaren epaitegietako Epaileen Batzordearen akta, 2020/04/02an egina, alarma-egoeran bisita- eta zaintza-araubideen irizpideei buruzkoa.
2020/03/25
Mensaje de nuestro Decano Carlos Fuentenebro con motivo de la crisis del Coronavirus


2020 matxoak
Agerkaria bertsio digitalean
Azken agerkarian sartu nahi baduzu (bertsio digitalean soilik editatzen da), esteka honen bidez egin dezakezu,
2020 martxoak
Abokatutzan sartzeko proba atzeratuta
Abokatutzaren Kontseilu Nagusiak jakinarazten digu atzeratu egin dela datorren martxoaren 28rako aurreikusitako abokatutzan sartzeko proba.
2020 otsailak
Abokatuek auditoreei informazioa ematea
Abokatuen Kontseilu Nagusiak idazki bat bidali digu abokatuek beren bezeroei buruz auditoreei eman behar dieten informazioari buruz.
2019 abenduak
Merkataritza Erregistroan inskribatzeko betebeharra
Abokatutzaren Kontseilu Nagusiak elkargoa duten lanbideak Merkataritza Erregistroan inskribatzeko betebeharrari buruzko txostena bidali digu
Zirkularrak
Abokatutzaren Zerbitzuen Atari berria Atarirako sarbidea
2019 azaroak
Errentamendu-fidantzak eta errentamendu-kontratuen erregistroa
Eusko Jaurlaritzako Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu Eragileen zuzendariak jakinarazi digu errentamendu-fidantzekin eta errentamendu-kontratuen erregistroarekin lotutako izapide guztiak bitarteko telematikoen bidez egin beharko direla 2019ko azaroaren 25etik aurrera
2019 uztailak
Auzitegi Gorenak ebatzi du doako laguntza juridikoa ez dagoela Lehiaren Defentsarako Legearen mende.
Auzitegi Gorenak arrazoia eman dio gure Elkargoari, eta Lehiaren Euskal Agintaritzak Ofiziozko Txandako gure lurralde-antolaketari ezarritako zehapena baliogabetu du.
Zirkularrak
Berrikuntzak Justiziasipen
2019 maiatzak
Abokatutzaren Kode deontologiko berria
Espainiako Abokatutzaren Kontseilu Nagusiaren Osoko Bilkurak aho batez onartu zuen, joan den martxoaren 6ko bileran, Abokatutzaren Kode deontologiko berria; ondorioz, testu eguneratu bakar batean jasota daude lanbide-jarduera arautzen duten arauak.
2018 urriak
BJKNren Batzorde Iraunkorraren erabakia, 2018ko urriaren 18koa
Bilboko Merkataritza arloko 2 zenbakiko Epaitegiari ematen zaio jabetza industrialeko gaien eta auzien gaineko ardura, Patenteei buruzko uztailaren 24ko 24/2015 Legearen 118.3 artikulua, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren Batzorde Iraunkorrak 2016ko abenduaren 21ean eta 2017ko otsailaren 2an hartutako erabakien antzekoa. Akordio horrek 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak. BOE, 2018ko azaroaren 14koa.
2018 urriak
Izapide-idazkien aurkezpen telematikoa
2015 azaroak
JustiziaSip eta Lexnet
Komunikazio prozesaleko sistemak:
Araudia, eskuliburuak, tutorialak eta azalpen-bideoak.
2018 urriak
Lehiaren Euskal Agintaritzak ofiziozko txandari buruz aurkeztutako errekurtsoa izapidetzea onartu da.
Auzitegi Gorenak tramiterako onartu du Lehiaren Euskal Agintaritzak EAEko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salaren epaiaren aurka jarritako helegitea; epai horrek arrazoia eman zion gure elkargoari, ofiziozko letraduen izendapenean lurraldetik kanpoko profesionalak kanporatzea dela eta.
2018 martxoak
Elkargoaren errekurtso baietsia, Lehiaren Euskal Agintaritzaren ebazpenaren aurkakoa, ofiziozko txandari buruzkoa
Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salak osorik baiesten du Lehiaren Euskal Agintaritzaren 2017ko martxoaren 20ko Ebazpenaren aurka elkargoak jarritako errekurtsoa.
2018 martxoak
MLBNk Elkargoa zigortzeko ebazpena, kostuak tasatzeari buruzko txostenak direla eta
Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak bederatzi abokatuen elkargoren aurkako zehapen-ebazpena eman du, kostuen tasazioei buruzko txosten ez-lotesleak direla eta.
2018 urtarrilak
Elkargoaren estatutu berriak onartzea
Ezohiko Batzar Nagusiak gure elkargoaren estatutu berriak onartu eta elkargoaren izena aldatu du; izena aurrerantzean "Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia/Bizkaiko Abokatuen Elkargo Ohoretsua" izango da.
Zirkularrak
Bazkuneko Extraneta Ofiziozko Txanda
2017 azaroka
Ertzaintzari informazioa eskatzea
Ertzaintzari trafiko-istripuen argiketei edo txostenei buruzko informazioa eskatzeko prozedura.
2017 irailak
Ekintzailearen arretarako gunea (PAE)
Gure elkargoak Industria, Energia eta Turismo Ministerioarekin sinatutako lankidetza-hitzarmenari atxikitzea sinatu du, nahi duten eta ezarritako baldintzak betetzen dituzten gure lankide guztiek CIRCE delakoan integratutako Ekintzaileei Arreta emateko Gune gisa eratu ahal izan daitezen.
2015 martxoak
Administrazio Orokorrari buruzko informazio-ataria: ACA-Elkargo-txartela
Zure elkargo-txartela ere sinadura elektroniko bat da. Hemen jakin dezakezu zer egin dezakezun berarekin, zer abantaila dituen jakin, zure zalantzak argitu, softwarea deskargatu edo zure tutorialak begiratu ditzakezu, modu telematikoan lan egiten laguntzeko.
2012 martxoak
Abokatutzaren lanbidean sartzea
34/2006 Legea, Legea garatzen duen Errege Dekretua, geroagoko aldaketak eta EAKNk egindako behin betiko aplikazio-taula.
2008 irailak
Bulegoetan zerbitzuak ematen dituzten abokatuak
1331/2006 Errege Dekretua, azaroaren 17koa, abokatu-bulegoetan, banakakoetan edo kolektiboetan, zerbitzuak ematen dituzten abokatuen lan-harreman berezia arautzen dueña.

Abokatuen Kontseilu Nagusiak dokumentu bat egin du abokatuen lan-harreman bereziari buruz.
2017 ekainak
VLEX DATU-BASEAK
Elkargokideentzako sarbidea VLEX datu-baseen zerbitzura: jurisprudentzia, legeria, doktrina eta formularioak
2020 otsailak
"Servicio Social Femenino" delakoaren inguruko irizpidea
Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak "Servicio Social de la Mujer" delakoa zenbatzeari buruzko komunikazioa bidali digu, kotizazio-aldia egiaztatze aldera.
2019 irailak
Sozietate-abokatuak nahitaez Merkataritza Erregistroan inskribatzea
DGRNren instrukzioa, sozietate-eremuari lotutako abokatuek Merkataritza Erregistroan inskribatzeko duten betebeharrari buruzkoa. Izena emateko epea 2019ko abenduaren 31ra arte luzatu dute.
2019 maiatzak
Abokatutzaren Kontseilu Nagusia
Txostena, apirilaren 28ko 10/2010 Legearen 2.1 artikuluaren "o" letran zerrendatutako zerbitzuak ematen dituzten profesionalak erregistroan inskribatzeko betebeharrari buruzkoa (10/2010 Legea, "Sozietateei zerbitzuak ematen dizkietenei" buruzkoa da).
2019 maiatzak
Konstituzio Auzitegiko Bigarren Sala
Konstituzio Auzitegiaren Bigarren Salaren epaia, lan-arloari buruzkoa. Epai horren arabera, demandatuari lehenengo jakinarazpena gutun ziurtatu bidez egin behar zaio, hartu-agiriarekin
2019 maiatzak
Egoera irregularrean dauden atzerritarrak kanporatzeko araubidea behin betiko argitzea
Azken urtean, Auzitegi Gorenak zenbait epai eman ditu, Espainian egoera irregularrean dauden atzerritarrak kanporatzeko araubide juridikoa interpretatuz, 2015eko apirilaren 23ko EBJAren argitan. Lan honetan, Europar Batasuneko epaia ekarri zuten lege- eta jurisprudentzia-aurrekariak jorratzen dira
2019 martxoak
Konstituzio Auzitegiaren epaia
Auzitegi Gorenak bulego judizial berria ezartzeari buruzko 13/2009 Legearen zati baten konstituziokontrakotasuna eta deuseztasuna deklaratu du, eta Justizia Administrazioaren letraduen ebazpenen aurkako berrikuspen-errekurtsoa jartzeko aukera ezarri du, abokatuen eta prokuradoreen ordainsariak finkatzen dituztenean.
2019 martxoak
Informazioa Brexitari buruz
Erresuma Batua Europako Batasunetik irtetea dela eta, Espainian abokatutzak egoera horren aurrean duen egoera aztertzen da, , azken gertaerak kontuan hartuta.
2018 abenduak
Doako laguntza juridikoaren dekretu berria: dokumentazioa
DLJ izapidetu eta betetzeko dokumentazioa -II. eranskina-, eta onura ukatzeko presuntzioari buruzkoa, 153/18 Dekretuaren 26.4 artikulukoa.
2019 urtarrilak
Botere Judizialaren Lege Organikoa eraldatzeko Lege Organikoa
4/2018 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoa aldatzen duena (2018ko abenduaren 29ko BOEn argitaratua)
2018 irailak
5/2018 Errege Lege Dekretua, uztailaren 27koa
5/2018 Errege Lege Dekretua, uztailaren 27koa, Espainiako zuzenbidea Europar Batasunak datuak babestearen arloan duen araudira egokitzeko premiazko neurriei buruzkoa.
2018 urriak
Doako Laguntza Juridikoari buruzko Dekretua
153/2018 Dekretua, urriaren 30ekoa, Doako Laguntza Juridikoari buruzkoa.
2018 urtarrilak
Abokatutzaren Kontseilu Nagusia
Batzorde Juridikoak emandako txostena, abokatuak arauak betetzearen arduradun gisa duen esku-hartzeari buruzkoa ("Compliance Officer")
2017 uztailak
Konstituzio Auzitegia: 47/2017 Epaia, apirilaren 27koa
Konstituzio Auzitegiaren 47/2017 Epaia, apirilaren 27koa, Justizia Administrazioaren esparruan zenbait tasa arautzen dituen 10/2012 Legearen 7.1 artikuluaren "administrazioarekiko auzien jurisdikzioan … 800 euroko apelazioa" tartekiaren konstituziokontrakotasuna eta deuseztasuna deklaratzen dituena.
2017 ekainak
Doako Laguntza Juridikoaren Legearen aldaketa
2/2017 Legea, ekainaren 21ekoa, Doako Laguntza Juridikoari buruzko urtarrilaren 10eko 1/1996 Legea aldatzen duena.
2014 ekainak
Europako Parlamentua
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko urriaren 22ko Zuzentaraua, Europako atxilotzeko aginduari buruzko prozesu penaletan eta prozeduretan letraduaren laguntza izateko eskubideari buruzkoa, eta askatasunaz gabetzeko unean hirugarren bati informazioa emateko eta hirugarrenekin eta kontsulatuetako agintariekin komunikatzeko eskubideari buruzkoa.
2009 ABENDUAK
Omnibus Legea
ZERBITZU-JARDUERETARAKO SARBIDE LIBREA: abenduaren 23ko BOEn argitaratu zen 25/2009 Legea (Omnibus Legea), abenduaren 22koa, zenbait lege aldatzen dituena, zerbitzu-jardueretan askatasunez sartzeari eta aritzeari buruzko Legera egokitzeko. 2009ko abenduaren 27an jarriko da indarrean.
2018 otsailak
Seinalamenduak eta ikustaldiak eteteko jardunbide egokien protokoloa
Espainiako Abokatutzaren Kontseilu Nagusiko Justizia Administrazioarekiko Harremanetarako Batzordea lanean ari da "seinalamenduak eta ikustaldiak eteteko jardunbide egokien protokoloa” idazteko.
2008 martxoak
Amatasun/aitatasun ikustaldiak etetea
Emakumeen eta gizonen benetako berdintasunari buruzko martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak PZLko 188.5. aldatu du.
2017 ekainak
Ofiziozko txanda eta BEZa
Gorteek ofiziozko txandako abokatuak eta prokuradoreak BEZetik salbuestea onartu dute.
2017 ekainak
Auzitegi Gorenak epaimahaiaren eskumenak zabaldu ditu
Prozedura Kriminalaren Legera eguneratzen du bere jarduna, pertsona berak aldi berean egindako delituetarako.
2017 ekainak
Abokatutzak zoru klausulei buruzko CGJPren planari helegitea jarri dio, legea "urratzen" duelako
80 elkargo profesional baino gehiagok ukatu egin dute probintzia bakoitzeko epaitegi bakar batek kasu guztiak bere gain hartzea.
2017 ekainak
Espainiako Abokatutzak ez du zoru-klausuletan espezializatutako Epaitegi bakar bat nahi
Espainiako Abokatutzaren Kontseilu Nagusiak erabaki du administrazioarekiko auzi-errekurtso bat jartzea Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak (CGPJ) hartutako erabakiaren aurka. Erabaki horrek probintzia bakarreko epaitegi espezializatuei esleitzen die lurzoru-klausulen arloko eskumen esklusiboa
2017 apirilak
Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia
CGPJk uko egin dio deklarazioen grabazioak paperean transkribatzeari. Letradu judizialei proba horietara sarbidea izatea bermatzea exijitzen die.
Rampas de Uribitarte, 3. 48001-BILBAO (Bizkaia) +34-944356200 +34-944356201 administracion@icasv-bilbao.com Aviso legal
Diseño Web: Eclickse Digital